Inundating the


the low-lying areas in Cox's Bazar, Chittagag, Noakhali, Feni, Laxmipur, Bhola, Barisal, Patuakhali, Barguna, Chandpur, Pirozpur, Jhalakathi, Bagerhat, Khulna, Satkhira and their off shore islands and chars," a met office spokesman told Gulf News.Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co. Indian Cuisine has found its way across the world and it comes as no surprise that its influence in South Africa has established a liking for atchar.reservoarer, vattenkraftverk; åtgärder för att förebygga påverkan på miljön, däribland försämring av de hydrologiska betingelserna, erosion, A Member State could, however, breach the obligation of sincere cooperation laid down in Article 10 EC if it did not retain a degree of discretion as to the appropriateness of bringing an action, thereby giving rise to a risk that the Community Courts might be En medlemsstat skulle emellertid kunna åsidosätta den skyldighet till lojalt samarbete som anges i artikel 10 EG om den inte såg till att den hade ett utrymme för skönsmässig bedömning vad beträffar lämpligheten att väcka talan, genom att riskera att belasta gemenskapsdomstolen med mål varav en del uppenbart skulle vara ogrundade, och på så sätt äventyra denna institutions verksamhet.(d) the operation of the existing hydrotechnical constructions e.g. I am willing to inundate you with glories and splendors and lightnings.A wave—it was like that—a wave of strong self-possession seemed to inundate him.Bridging the data gaps The development of a modelling package will help developing countries to...

us with cards, tokens, and advertisements, and we begin to dream of red hearts as we sleep(sentencedict.com),( it's easy to feel a sense of obligation to join the romantic hysteria.

Det går inte heller att beakta den påtalade risken för alltför mycket information(28) som kan uppstå om kapitalmarknaden – till följd av antagandet av en alltför vid tolkning av begreppet insiderinformation – Financing the dubbing of the prize-winning works by sharing the cost between the Member States and the EU will mark the start of a new era in European children's entertainment and European children's TV, which is currently Genom att gemensamt ta på sig finansieringen av översättningen av de prisbelönade verken kan medlemsstaterna och EU öppna en ny väg för den europeiska nöjes- och televisionssektorn för barn, som för tillfället - Katastrofen berodde på ett ras av lera och sten på en campingplats som, trots att den hade tillstånd, förefaller ha varit anlagd på ett högriskområde i miljöhänseende, närmare bestämt på randen av ett vattendrag.64 In that regard, Article 3 of the Convention, which defines its scope, states the planned activities and ongoing measures to which the Convention is to apply in particular, namely the discharge of waste waters, the input of nutrients and hazardous substances ...