Paglakas ng dating kaalaman


Ang banal na karapatan ay nagtatakda na ang hari ay hindi napapasailalim sa anumang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos.Samantala, ang konstitusyonalidad ay isang kondisyon kung saan ang isang tao, grupo ng tao o bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyon o saligang batas.Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing panginoong maylupa.Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na mga bourgeoisie.Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.Ang likas na karapatan ay unibersal na karapatan gaya ng karapatang mabuhay ng may kalayaan.Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo.Sa uring panlipunan, mas mataas sa kanila ang mga landlord o panginoong maylupa.